Wijzigingen in de landbouwvrijstelling en bedrijfsopvolgingsregeling

Recent zijn er diverse publicaties in de media geweest over voor agrarische ondernemers belangrijke faciliteiten in de belastingwetgeving, namelijk de landbouwvrijstelling en de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting. Dit heeft nogal wat stof doen opwaaien. In dit artikel vertellen wij wat er precies aan de hand is en of het verstandig is om actie te ondernemen.

Landbouwvrijstelling

De Algemene Rekenkamer heeft onlangs een rapport gepresenteerd waarin zij tot de conclusie komt dat de landbouwvrijstelling in de inkomsten- en vennootschapsbelasting in zijn huidige vorm zou moeten worden afgeschaft of aangepast. Momenteel is de waardeontwikkeling van landbouwgrond voor de agrarisch ondernemer vrijgesteld zolang de grond voor teelt en/of beweiding binnen de onderneming wordt gebruikt. Afschaffing of aanpassing van deze vrijstelling kan op termijn aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Zeker gegeven de sterke waardeontwikkeling van landbouwgrond in de afgelopen 15 jaar, die wellicht in de toekomst doorzet.

Hoe concreet de dreiging van die afschaffing of wijziging moeten worden ingeschat, is uiteraard niet vast te stellen. Maar bij de formatie van een nieuw kabinet zullen afspraken gemaakt gaan worden over het herstelbeleid van de huidige Coronacrisis. En dat zal zeker financiële gevolgen hebben voor burgers en ondernemers.

Tegen die achtergrond is het goed te overwegen om stappen te ondernemen om de landbouwgrond in uw onderneming op een hogere waarde in de boeken te krijgen, bijvoorbeeld door herwaardering. Bij Countus kunnen wij u bij het maken van die overwegingen en het in kaart brengen van de mogelijkheden behulpzaam zijn.

Daarbij is wel van belang dat, als de landbouwvrijstelling wordt afgeschaft, er mogelijk een overgangsregeling komt. Op basis van zo’n overgangsregeling blijft bijvoorbeeld de waardestijging tot aan het moment van afschaffing van de landbouwvrijstelling wel vrijgesteld. Of die overgangsregeling er komt en hoe die er dan komt uit te zien, weten we uiteraard niet. Maar ook met een overgangsregeling kunt u er belang bij hebben uw landbouwgronden te herwaarderen voorafgaand aan de afschaffing of wijziging van de landbouwvrijstelling.

Bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting

Ook de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) staat politiek in de belangstelling. Zo heeft het ministerie van Financiën vorig jaar een rapport uitgebracht, waarin staat dat het wenselijk is om de BOR scherper toe te spitsen of te versoberen om ‘cadeau-effecten’ te verminderen. Ook stond in diverse verkiezingsprogramma’s dat de BOR moet worden beperkt. Het valt daarom niet uit te sluiten, dat deze regeling in de toekomst versoberd zal worden.

In de agrarische sector wordt bijna standaard van de BOR gebruik gemaakt in situaties van bedrijfsopvolging. Vaak kan een bedrijfsopvolger de onderneming niet overnemen tegen de werkelijke waarde en zal de overnameprijs op een lager niveau liggen. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de lagere overnameprijs vormt fiscaal gezien een schenking of bij vererving een erfrechtelijke verkrijging. Daarover is in beginsel schenk- of erfbelasting verschuldigd. Door toepassing van de BOR wordt die schenking of erfrechtelijke verkrijging nu niet of vrijwel niet belast, mits de bedrijfsopvolger de onderneming tenminste vijf jaar voortzet.

Ook bij een gedeeltelijke bedrijfsoverdracht – waarbij de schenker nog wel mede-ondernemer blijft – kan gebruik worden gemaakt van de BOR. De BOR geldt voor eenmansondernemingen, maatschappen/firma’s en voor de aandelen van ondernemingen die in een BV-vorm gedreven worden. Ook als de BOR door het nieuwe kabinet beperkt wordt, blijft wellicht in de toekomst de overdracht van een agrarische onderneming zonder of met een beperkte heffing van schenk- of erfbelasting mogelijk. Dat is echter geheel afhankelijk van hoe de nieuwe regeling er dan uit komt te zien.

Beide onderwerpen van dit artikel – de landbouwvrijstelling en de BOR – bieden ook in combinatie met elkaar mogelijkheden. Wilt u eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden voor uw onderneming, neemt u dan contact op met onze onderstaande collega's:

Dronten       | Henk van der Haar, telefoonnummer 0321-382845

Emmeloord | Frank van Hees, telefoonnummer 06-82298373

Zeewolde    | Egbert Bakker, telefoonnummer 06-10634253.

Countus Dronten                Countus Emmeloord       Countus Zeewolde

0321-382845                      0527-613341                   036-5221437