Kleurrijke en nuttige akkerranden in Flevoland

Elk jaar leggen Flevolandse boeren stroken met een variatie aan kleurrijke bloemen, kruiden en grassen aan op de akkers. Mooi om te zien als u langs een akkerrand rijdt of fietst, maar ook heel nuttig.

In de akkerranden vinden vogels, zoals de Veldleeuwerik en puttertjes, voedsel en bescherming. In de randen wemelt het ook van de insecten. Voor (wilde) bijen, vlinders, zweefvliegen en tal van andere insecten bieden deze bloemstroken een welkome bron van nectar en stuifmeel. Als de kruiden uitgebloeid zijn en zaad hebben gezet bieden ze in de winter opnieuw voedsel en beschutting maar nu aan muizen en vogels.

Voor boeren kunnen bloemstroken nuttig zijn voor natuurlijke plaagbestrijding door het herbergen van zweefvliegen en sluipwespen, die weer leven van schadelijke luizen in landbouwgewassen. Daarnaast vormen akkerranden langs slootkanten een buffer, zodat minder bemestings- en bestrijdingsmiddelen in de sloot terecht komen. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

In Flevoland liggen ook enkele Vogelakkers. Vogelakkers zijn akkers waar om en om stroken liggen van luzerne, granen en gras/kruidenmengsels. Karakteristieke soorten voor de open akkergebieden zoals veldleeuwerik, velduil en grauwe kiekendief nestelen of foerageren op deze akkers. Onderzoek van de Vogelbescherming en Werkgroep Grauwe Kiekendief heeft aangetoond dat een populatie van akkervogels meer kans krijgt in een gebied door deze speciale akkers.

Sinds 1 januari 2016 wordt het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) door collectieven van boeren uitgevoerd, daarvoor gebeurde het verspreid op individueel niveau. Door de nieuwe aanpak ontstaat meer oppervlakte bij elkaar en meer samenhang tussen de maatregelen, waardoor vogels het jaarrond zowel kunnen broeden, als voedsel kunnen vinden.

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is 1 van de 40 collectieven in Nederland die de aanleg en het beheer van akkerranden en vogelakkers (ANLb) coördineert. De provincie Flevoland is het werkgebied van het FAC. De boeren zijn lid van het FAC en kopen o.a. gezamenlijk zaad in en delen met elkaar kennis over de aanleg en beheer van de akkerranden.

Naast het agrarisch natuurbeheer zijn de boeren van het FAC ook actief op onderwerpen als duurzaam bodembeheer, waterkwaliteit en natuurinclusieve landbouw. Belangrijke maatschappelijke onderwerpen waar Flevolandse boeren invulling aan willen geven. “Ons streven is om een cafetariamodel te ontwikkelen waar de Flevolandse boer kan kiezen uit verschillende maatregelen om een toekomstbestendig duurzaam bedrijf te ontwikkelen” aldus voorzitter Coby Dekker-van den Berg van het FAC. Het FAC plaatst regelmatig foto’s van haar werkzaamheden op twitter en facebook en is te vinden via @FACFlevoland.